President

Eddie Perez

VP

Alex Melendez

Secretary

Cheryl Melendez

 

Treasurer

Anthony DellaPasqua

Public Relations

Robert Ruiz

Santa

Bobby Colon

WebMaster

Eddie T.